SCHOOLREGLEMENT

Pedagogisch project en schoolreglement

Schooljaar 2022-2023


 

Welkom in onze school: een school voor jou!

 

Beste ouders

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

De directie, het onderwijzend en opvoedend personeel zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu al danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. U draagt natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kind. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan na te leven.

 

Beste leerling

Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in middenschool Sint-Pieter zet! Voortaan ben je leerling van onze school.

Ben je ingeschreven in het eerste middelbaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je je samen met je nieuwe klasgenoten aanpassen aan een andere leefwereld met nieuwe gewoontes en verplichtingen.

Dat die aanpassing niet voor iedereen even vlot verloopt, weten je leraren gelukkig ook.

Zij proberen je daarom zo goed mogelijk te begeleiden.

 

Ook jij, goede oude bekende

Van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe medeleerlingen mee op weg wilt helpen.

 

Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan.
Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Samen met alle leraren wensen we je veel enthousiasme toe bij deze nieuwe start.

 

Veel succes!
Het directieteam


 

Inhoudsopgave

Welkom in onze school: een school voor jou!. 2

Deel 1: Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen school en ouders. 7

1.   Pedagogisch project. 7

2.  Engagementsverklaring tussen school en ouders. 8

2.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 9

Deel 2: Het reglement. 10

1.   De inschrijvingen en toelatingen. 10

2.   Onze school 11

2.1   De dagindeling en vakantieregeling. 11

2.2   Extra-murosactiviteiten. 12

2.3   Schoolrekening. 12

3.   Studiereglement. 13

3.1   Afwezigheid. 13

3.1.1   Je bent ziek. 13

3.1.1.1   Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?. 13

3.1.1.2  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?. 14

3.1.1.3   Tijdelijk onderwijs aan huis. 14

3.1.1.4 Synchroon internetonderwijs (SIO). 15

3.1.2   Je moet naar een begrafenis of huwelijk. 16

3.1.3   Je bent (top)sporter. 16

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut. 16

3.1.5 Je bent zwanger. 16

3.1.6   Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen. 16

3.1.7   Je hebt de toestemming van de school nodig om afwezig te zijn. 16

3.1.8   Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?  17

3.1.9   Spijbelen kan niet. 17

3.2   Persoonlijke documenten. 17

3.2.1   Schoolagenda. 17

3.2.2   Notitieschriften. 17

3.2.3   Persoonlijk werk. 18

3.2.4          Rapporten. 18

3.3   Het talenbeleid van onze school 18

3.4 Zorgvisie en leerlingenbegeleiding. 18

3.5   Begeleiding bij je studies. 18

3.5.1   De klassenleraar. 18

3.5.2   De begeleidende klassenraad. 19

3.5.3 Smartschool 19

3.5.4   De inhaalles, remediërende studie en individuele studiebegeleiding. 19

3.5.5  Snelllerenden. 20

3.5.6 Een aangepast lesprogramma. 20

3.5.6   De evaluatie. 21

3.5.6.1  Soorten evaluatie. 21

3.5.6.2   Fraude. 22

3.5.6.3 Meedelen van de resultaten. 23

3.6   De deliberatie. 23

3.6.1   De delibererende klassenraad. 23

3.6.2   Mogelijke beslissingen. 24

3.6.3   Advies. 25

3.6.4   Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad. 26

3.6.4.1. 26

3.6.4.2. 26

3.6.4.3. 27

4  Leefregels, afspraken, orde en tucht. 28

4.1   Concrete afspraken en leefregels op school 28

4.1.1   Schoolpoort. 28

4.1.2   Speelplaats. 28

4.1.3   Klas. 28

4.1.4 Energieverbruik. 29

4.1.5   Avondstudie. 29

4.1.6   Eetzaal 29

4.1.7   Kledij 30

4.1.8  Houding en persoonlijke bezittingen. 30

4.1.9 Gezondheid. 31

4.1.9.1 Eerste hulp. 31

4.1.9.2 Toezien op het gebruik van geneesmiddelen. 32

4.1.9.3 Je wordt ziek op school 32

4.1.9.4 Medische handelingen. 32

4.1.9.5 Preventiebeleid rond drugs, roken en alcohol 32

4.1.10   Veiligheid. 33

4.1.10.1 Veiligheid op school 33

4.1.11   Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag. 33

4.1.12   Privacy op school 34

4.1.13 Afspraken over de communicatie via Smartschool en het gebruik van sociale media. 35

4.2   Herstel- en sanctioneringsbeleid. 36

4.2.1   Begeleidende maatregelen. 36

4.2.2  Herstel 37

4.2.3   Ordemaatregelen. 37

4.2.4   Tuchtmaatregelen. 37

4.3 Klachtenregeling. 40

Deel 3: Informatie. 42

1.   Wie is wie?. 42

1.1   Schoolbestuur. 42

1.2   Het directieteam.. 42

1.3   Onderwijzend en opvoedend personeel. 42

1.4 De directieraad. 42

1.5 Het LOC. 42

1.6 Onderhoudspersoneel 43

1.7 De interne leerlingbegeleiding. 43

1.8  De beroepscommissie. 43

1.9  Oudervereniging. 43

1.10   Leerlingenraad. 43

1.11   Schoolraad. 43

1.12   CLB – Centrum voor leerlingenbegeleiding. 43

1.13 Ondersteuningsnetwerk. 45

2.   Jaarkalender. 45

3.   Administratief dossier van de leerling. 45

4.   Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt. 45

4.1   Het gaat over jou!. 45

4.2   Geen geheimen. 46

4.3   Een dossier. 46

4.4   Je leraren. 46

5.   Schoolverzekering. 46

6.   Vrijwilligerswerk. 46

 

 


 

Deel 1: Pedagogisch project en engagementsverklaring tussen school en ouders

 

1.   Pedagogisch project

 

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders verwachten dat de school hen zoveel mogelijk betrekt in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

 

De volledige tekst van de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs vind je op

https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/engagementsverklaring.

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is een grote stap. Kiest u voor middenschool Sint-Pieter, dan kiest u voor een kleinere school waar de leerling centraal staat. Een leerling is bij ons geen nummer, integendeel. Iedereen verdient aandacht en zorg. Iedereen is in ons verhaal betrokken.

Wij erkennen dat elke leerling specifieke talenten heeft. In onze school zijn kennis en vaardigheden belangrijk, maar in ons pedagogisch project gaan we verder. Wij willen onze leerlingen maximale groeikansen geven om zich evenwichtig te ontplooien. We willen hen opvoeden tot sociale mensen met een rijke persoonlijkheid.

 

Kennis en vaardigheden

We bieden de leerlingen een degelijke en brede basisvorming aan.

We zijn gericht op vernieuwend onderwijs en geloven in innovatieve werkwijzen.

Leren leren en het verwerven van computervaardigheden staan in onze beide jaren centraal.

Begeleid zelfstandig leren met de leraar als coach start al in het eerste jaar.

Zo kan elke leerling tijdens deze twee oriënteringsjaren ontdekken waar hij of zij goed in is,  ontdekken waar hij of zij interesse voor heeft en zijn talenten ontwikkelen.

Wij zullen het leerproces van heel dichtbij volgen, evalueren en rapporteren. Deze werkwijze staat garant voor een grondige basis, een goede studiekeuze en een vlotte overgang naar de tweede graad toe.

We zijn ervan overtuigd dat onze leerlingen na twee jaar middenschool een stevige basis hebben om te slagen in hun verdere studies.

 

 

 

Begeleiding aanbieden

Als het al eens wat moeilijker gaat, willen we de leerlingen via een uitgebouwde leerlingenbegeleiding helpen in het zoeken naar een oplossing.

We werken op maat van de leerling en de begeleiding wordt gedragen door het volledige schoolteam. Sommige leerlingen moeten meer uitgedaagd worden terwijl anderen nood hebben aan wat extra ondersteuning.

 

Betrokkenheid

Als kleinere school vinden we een goede interactie tussen alle partners (de ouders, de leerlingen, de leraren en de directie) van heel groot belang. De toegankelijkheid van directie en leraren is daar het grote bewijs van. Bovendien is er inspraak mogelijk via de schoolraad, de leerlingenraad en de directieraad.

 

Dialoogschool

Als katholieke school willen we waarden als tolerantie, solidariteit en openheid doorgeven aan elke leerling. We doen dit via vieringen, solidariteitsacties en onze dagelijkse houding tegenover elke leerling. We willen iedereen, ongeacht kleur of afkomst, die deze waarden belangrijk vindt, de kans geven les te volgen in onze school. We leren hen om verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij.

 

2.  Engagementsverklaring tussen school en ouders
 

In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.

Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg met de schoolraad van onze school. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking.

2.1   Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Er worden op onze school geregeld oudercontacten georganiseerd waarop u met de klassenleraar en/of vakleraar de resultaten en de houding van uw kind kan bespreken. Er is een oudercontact voorzien met de klassenleraar eind oktober en op het einde van elk trimester. De oudercontacten met de vakleraren gaan door bij het begin van het tweede en derde trimester. Voor elk oudercontact ontvangt u een uitnodiging waarop u kan aanduiden wanneer u wenst te komen. We proberen dan een afspraak vast te leggen op de door u gevraagde momenten. Als school vinden we het belangrijk dat u op deze oudercontacten aanwezig kan zijn. Ook buiten de oudercontacten kan u altijd de school contacteren om eventuele problemen te bespreken.

2.2   Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en spijbelbeleid
Door de inschrijving van uw kind in onze school verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat het volgt. Buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw kind een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat uw kind hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat uw kind elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel.
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het schoolreglement deel 2 onder punt 3.1.
Om het recht op een schooltoeslag (die een onderdeel is van het groeipakket) niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoeslag dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw kind dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is.
Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB , helpen om een oplossing te zoeken. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van onderwijs en naar het zorgteam van de politie.
Indien u of uw kind niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw kind uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft.

2.3   Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding
Als school zullen we uw kind begeleiden bij zijn studies of wanneer het om een of andere reden wat moeilijker heeft. De school zal steeds in overleg met de ouders en de leerling naar de meest aangewezen vorm van begeleiding zoeken en rekent daarbij op de positieve medewerking van de ouders.

2.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt en/of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.


 

Deel 2: Het reglement

 

Op school zijn we met velen samen om te leren en te leven. Om goed te kunnen werken moet er orde, regelmaat en structuur zijn. Je moet rekening houden met je medeleerlingen, je leraars en al wie werkt op de school.

 

Daarom is het goed dat er een schoolreglement is met duidelijke afspraken. Zo weet je wat wel en niet kan op school.

 

1.   De inschrijvingen en toelatingen
 

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je  terug op onze website (www.middenschoolsint-pieter.be) en in onze folder.

 

Eenmaal ingeschreven in onze school, blijf je ook het volgende schooljaar bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel als:

 • je zelf onze school verlaat;
 • je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd;
 • een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het gemeenschappelijk programma te blijven volgen. Je inschrijving kan dan na overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien;
 • jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement. Je inschrijving stopt dan op het einde van het schooljaar;
 • je ondanks begeleiding blijft spijbelen.
   

Onze school vraagt op het einde van het eerste jaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving.

 

In de loop van het schooljaar kan je enkel overstappen naar een andere studierichting voor een bepaalde datum die wettelijk is vastgelegd. Daarna kan enkel in uitzonderlijke gevallen de toelatingsklassenraad beslissen dat je nog kan veranderen. Je kan niet veranderen als in de andere studierichting de maximumcapaciteit al werd bereikt.

Als een lessentabel verschillende keuzemogelijkheden bevat, bv. in het eerste leerjaar A, dan

kan je enkel veranderen in de loop van het schooljaar na overleg met de directie.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Onze school

 

2.1   De dagindeling en vakantieregeling

 

Uur

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.20u

Iedereen is op school

08.25-09.15 u.

les 1

les 1

les 1

les 1

les 1

09.15-10.05 u.

les 2

les 2

les 2

les 2

les 2

10.05-10.20 u.

speeltijd

10.20-11.10 u.

les 3

les 3

les 3

les 3

les 3

11.10-12.00 u.

les 4

les 4

les 4

les 4

les 4

12.00-12.55 u.

middagpauze

12.55-13.20 u.

klasmoment

middagpauze

 

middagpauze

middagpauze

13.20-14.10 u.

les 5

les 5

les 5

les 5

14.10-15.00 u.

les 6

les 6

les 6

les 6

15.00-15.15 u.

speeltijd

speeltijd

speeltijd

speeltijd

15.15-16.05 u.

les 7

les 7

les 7

les 7

16.05-16.20 u.

pauze /
naar huis

pauze /
naar huis

pauze /
naar huis

naar huis

16.20-17.30 u.

avondstudie (niet verplicht)

avondstudie (niet verplicht)

avondstudie (niet verplicht)

 

17.30 u.

naar huis

naar huis

naar huis

 

Op maandag worden alle leerlingen om 12.55 uur op school verwacht voor een kort klasmoment. Tijdens dat klasmoment zitten leerlingen per klas samen met hun titularis om administratieve en organisatorische zaken te regelen of voor een goeie babbel.

Op een aantal momenten tijdens het schooljaar organiseert de school middagactiviteiten die in het pedagogisch project van de school kaderen. De data vind je in de jaarkalender terug. Alle leerlingen nemen verplicht aan deze middagactiviteiten deel.

Voor de aanvang van de lessen voorzien we in toezicht op het schooldomein vanaf 8.00 uur. Pas vanaf dan worden de leerlingen op school verwacht. Na de schooluren is er toezicht voorzien tot 17.45 uur. Voor en na die uren mogen leerlingen het schooldomein niet zonder toestemming betreden.

Omdat de concrete vakantieregeling elk schooljaar verschillend is, ontvang je elk jaar een aangepaste schoolkalender. De schoolkalender vind je ook terug op Smartschool.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.

 

 

 

2.2   Extra-murosactiviteiten

In het kader van bepaalde lessen kunnen excursies, bezoeken … georganiseerd worden. Alle leerlingen nemen deel aan deze activiteiten. Deze extra-murosactiviteiten worden altijd vooraf aangekondigd. Er wordt gezocht naar de meest voordelige formule en de kostprijs wordt vooraf meegedeeld. De afrekening gebeurt via de schoolrekening. Het is mogelijk dat deze activiteit meer tijd in beslag neemt dan een gewone schooldag.

 

2.3   Schoolrekening
Als bijlage bij dit schoolreglement ontvang je in september een lijst met schoolkosten die we van je ouders kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken, zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, bv. toets- en takenblaadjes, koop je verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die je zowel op school als ergens anders kunt kopen. Je kiest vrij waar je deze zaken aankoopt, maar als je ze op school aankoopt, dan moeten je ouders ervoor betalen.

Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan moet deelnemen, maar als je er gebruik van maakt, dan moeten je ouders er wel voor betalen.

Voor sommige kosten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere kosten zijn enkel richtprijzen vermeld. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat je voor die kost moet betalen vast. Een kopie kost bijvoorbeeld € 0,06 per stuk. Van deze prijs zullen we niet afwijken.

Van sommige kosten kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die kosten richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn.

We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost.

De bijdrageregeling werd besproken in de schoolraad.

De school bezorgt aan je ouders viermaal per schooljaar een schoolrekening in een gesloten omslag. Alle inhoudelijke opmerkingen of klachten dienen binnen de tien kalenderdagen na afgifte of verzending aan de school overgemaakt te worden. We verwachten dat deze afrekening tijdig (binnen 30 dagen na afgifte of verzending- poststempel) en volledig wordt betaald. Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. De school kan niet gehouden zijn om in te gaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, zullen we beide ouders een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

Bij problemen om de schoolrekening te betalen, kunnen de ouders contact opnemen met de directie. We zoeken dan samen, in overleg, naar een oplossing. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen, bv. gespreid betalen. Wij gaan discreet om met elke vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen gemeld zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt overgegaan tot het versturen van een ingebrekestelling via onze juridische diensten, waarbij van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke intrestvoet aangerekend kan worden. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de VZW Karel de Goede bevoegd.

 

3.   Studiereglement

In wat volgt gaan wij dieper in op ‘het leren op onze school’. Ongetwijfeld besef je heel goed dat ‘jijzelf’ een groot aandeel hebt in je verdere ontwikkeling.

Wij vinden het heel belangrijk dat je duidelijk weet wat van je gevraagd wordt op  studiegebied. Meer nog, dat jij en je ouders een duidelijk zicht hebben op het evaluatiesysteem van onze school en weten welke elementen er zoal meespelen in je eindbeoordeling. Dit studiereglement moet je dan ook beschouwen als een hulp in de verdere uitbouw van de schoolloopbaan.

 

3.1   Afwezigheid

Zoals je in de engagementsverklaring in deel I kon lezen, ben je verplicht om elke dag tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (lesvervangende) activiteiten.
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1 tot en met 3.1.5. Je ouders verwittigen ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie vind je in punt 3.1.6.

 

3.1.1   Je bent ziek

 

3.1.1.1   Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?

 • Voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen    volstaat een ondertekende en gedateerde verklaring van je ouders. Je vindt hiervoor een document achteraan in je schoolagenda. Je kan je afwezigheid wegens ziekte maximaal vier keer in een schooljaar op deze manier aantonen.
 • Een medisch attest is nodig:
 • voor een langere ziekteperiode, d.w.z. van zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als in die vier dagen eventueel één of meer vrije dagen zitten;
 • wanneer je in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen hebt gewettigd met een verklaring van je ouders;
 • als je ziek bent tijdens de proefwerken.
 • Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in de volgende gevallen:
 • het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft ‘dixit de patiënt’;
 • de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
 • begin- of einddatum zijn vervalst;
 • het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden ...

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen we als spijbelen.

 

De verklaring van je ouders of het medisch attest moet je inleveren, wanneer je de eerste dag terug op school bent. Als je langer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, dan moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór je terugkomst.

Indien het afwezigheidsattest een maand na de afwezigheid nog niet werd ingediend, dan wordt deze afwezigheid automatisch als onwettig geregistreerd.

Als je omwille van eenzelfde medische behandeling meerdere malen afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer je vaak afwezig bent wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.

 

3.1.1.2  Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte?

Als je wegens ziekte, handicap, ongeval of specifieke onderwijsbehoeften niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen dan moet je aan de arts een ‘medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school’ vragen, zodat de leraar lichamelijke opvoeding kan uitmaken wat wel en wat niet kan in de lessen.

Als je wegens ziekte, ongeval, handicap of specifieke onderwijsbehoeften geen lichamelijke opvoeding kan volgen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak volgt of dat je het vak lichamelijke opvoeding anders (bv. theoretisch) moet behandelen. Dit aangepast lesprogramma zal opgenomen worden in de eindbeoordeling. Je ouders kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht.

 

3.1.1.3   Tijdelijk onderwijs aan huis

Voor (regelmatige) leerlingen die geconfronteerd worden met ziekte, ongeval  of moederschapsverlof wordt tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) georganiseerd indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders, in welke vakken je TOAH krijgt. TOAH is gratis.

De voorwaarden voor TOAH zijn anders als het gaat om een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof dan wel om een veelvuldige afwezigheid wegens een chronische ziekte.

TOAH bij een langdurige afwezigheid ten gevolge van een niet-chronische ziekte, een ongeval of moederschapsverlof: voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

 • Je bent meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig op school (wachttijd).
 • Jouw afwezigheid wordt geattesteerd door een arts (niet noodzakelijk een arts-specialist). Uit dit attest blijkt dat je niet of minder dan halftijds naar school kan gaan, maar wel onderwijs mag krijgen.
 • Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest.
 • Je verblijft op 10 km of minder van de school.
 • Bij verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag worden ingediend. TOAH loopt verder. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.
 • Als je de lesbijwoning op school (voltijds, halftijds of meer dan halftijds) hervat en binnen de drie maanden opnieuw afwezig bent wegens ziekte of ongeval, is er geen nieuwe wachttijd en moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. TOAH gaat dan onmiddellijk in. Er is wel een nieuw medisch attest vereist.

Organisatie:

 • TOAH kan enkel georganiseerd worden bij jou thuis.
 • Je krijgt 4 uur per week thuis les.

 

TOAH bij een chronische ziekte: voorwaarden en organisatie

Voorwaarden:

 • Een arts-specialist maakt een medisch attest op dat jouw chronisch ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je onderwijs mag krijgen.
 • Je ouders bezorgen de directeur een schriftelijke aanvraag samen met het medisch attest. Voor jouw volledige schoolloopbaan in onze school volstaat één schriftelijke aanvraag en één medisch attest. Bij een verlenging van de oorspronkelijk voorziene afwezigheid of bij een nieuwe afwezigheid ten gevolge van dezelfde chronische ziekte is dus geen nieuwe aanvraag nodig.
 • Je verblijft op 10 km of minder van de school.

 

Organisatie:

 • Je krijgt 4 uur TOAH per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid.
 • TOAH vindt bij jou thuis plaats, maar kan ook gedeeltelijk op school worden georganiseerd. Dat is mogelijk na akkoord tussen de ouders en de school. TOAH op school vindt plaats buiten de lesuren van het structuuronderdeel waarvoor je bent ingeschreven. TOAH kan ook niet tijdens de middagpauze.

 

Als je aan de voorwaarden van TOAH voldoet, zullen we je op de mogelijkheid van TOAH wijzen. Indien je ouders TOAH aanvragen, starten we met TOAH ten laatste in de schoolweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen.

TOAH en synchroon internetonderwijs (zie hieronder) kan je combineren.

 

3.1.1.4 Synchroon internetonderwijs (SIO)

Als je door ziekte, ongeval of moederschapsverlof tijdelijk (maar minimaal 36 halve lesdagen) de lessen niet kan volgen, heb je mogelijk recht op synchroon internetonderwijs via Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen, samen met je klasgenoten. Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directie. We zullen je ook op deze optie wijzen wanneer je aan de voorwaarden voldoet.

 

3.1.2   Je moet naar een begrafenis of huwelijk

Je mag steeds afwezig zijn om een begrafenis of huwelijksplechtigheid van familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde, bij te wonen. Je bezorgt dan vooraf aan de school een verklaring van je ouders, een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging.

 

3.1.3   Je bent (top)sporter

Als je in het bezit bent van een topsportstatuut (A of B) kan je maximum 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Dit geldt niet voor het volgen van wekelijkse trainingen.

 

3.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut

Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline.

 

3.1.5 Je bent zwanger

Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid  voor de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten dit verlof niet op. Tijdens die afwezigheid kom je in aanmerking voor tijdelijk onderwijs (zie punt 3.1.1.3) aan huis en synchroon internetonderwijs (zie punt 3.1.1.4).

 

3.1.6   Je mag ook afwezig zijn om de volgende redenen

 • Je moet voor een rechtbank verschijnen.
 • De school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk.
 • Je bent onderworpen aan een maatregel opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming.
 • Je moet proeven afleggen voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je werd preventief geschorst.
 • Je werd, bij wijze van tuchtmaatregel, tijdelijk of definitief uitgesloten.
 • Je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten verbonden aan het lidmaatschap van de Vlaamse Scholierenkoepel.
 • Je wenst de feestdagen die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging te beleven. Je ouders moeten dit wel vooraf en schriftelijk melden aan de school. De volgende feestdagen komen hiervoor in aanmerking:

- Ben je moslim: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag).

- Ben je jood: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen).

- Ben je orthodox: paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) (enkel voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholiek feest).

 

3.1.7   Je hebt de toestemming van de school nodig om afwezig te zijn

Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je de toestemming van de school nodig  (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten …).Daarvoor moet je je wenden tot de directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. Indien je de toestemming krijgt, moet je wel steeds een door de school gevraagd verantwoordingsstuk binnenbrengen (bv. een verklaring van je ouders, een brief voor een selectie door een erkende sportfederatie).

 

3.1.8   Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken?

Als je om welke reden dan ook aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk niet kan deelnemen, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Dit gebeurt wekelijks op dinsdag en/of donderdagmiddag om 12.40 uur. Leg je zonder geldige reden je inhaalbeurt niet af, kun je een nul krijgen. Een geldige reden moet schriftelijk door de ouders worden meegedeeld.

 

Kan je, wegens een geldige reden, niet deelnemen aan één of meer proefwerken, dan moet je de directeur of zijn afgevaardigde hiervan onmiddellijk verwittigen. Hij beslist dan in samenspraak met de klassenraad of je de niet gemaakte proefwerken moet inhalen. Hij beslist ook hoe en wanneer je ze moet inhalen. Dit wordt aan je ouders meegedeeld. Als je je inhaalproef niet op de afgesproken datum komt afleggen, is hiervoor een doktersattest vereist.

 

3.1.9   Spijbelen kan niet

Hierboven heb je kunnen lezen in welke gevallen je op school gewettigd afwezig kan zijn. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten ervaren worden. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Wij willen je er bij moeilijkheden, samen met het CLB, weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve ingesteldheid bij onze begeleidingsinspanning. Als je teveel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Bovendien werd er ook een protocol met de politie opgemaakt waarin staat dat jouw dossier kan overgemaakt worden aan de politie.

Indien je niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat je blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.

 

3.2   Persoonlijke documenten

 

3.2.1   Schoolagenda

Je hebt elke dag je schoolagenda bij en je vult nauwkeurig de opdrachten en taken in. Mededelingen voor je ouders kunnen hierin worden vermeld. De schoolagenda wordt wekelijks door de ouders ondertekend. De schoolagenda kan ook digitaal geraadpleegd worden op Smartschool.

Een agenda is een officieel werkdocument. We verwachten dat die netjes gehouden wordt. Indien dit niet gebeurt, kan je verplicht worden om een nieuwe agenda aan te schaffen.

De klassenleraar zal dit alles controleren.

 

3.2.2   Notitieschriften

Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. Zorg ervoor dat je je schriften nauwgezet en volledig invult.

 

Op het einde van het schooljaar moet je je notities thuis bewaren, tot het einde van de maand augustus van het schooljaar dat volgt op het beëindigen van een graad.

 

3.2.3   Persoonlijk werk

Je werk en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven.

Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elk huiswerk bijgewerkt.

Deze verplichting vervalt echter bij een langere gemotiveerde afwezigheid, na afspraak met je vakleraar.

 

3.2.4 Rapporten

De resultaten van je toetsen, taken of opdrachten kunnen geraadpleegd worden op Smartschool (Skore).

Op het einde van elk trimester wordt een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van het dagelijks werk en de proefwerken. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren en bij te sturen.

Op dit rapport worden ook je attitudes (medewerking, beleefdheid, orde …) beoordeeld.

 

3.3   Het talenbeleid van onze school

Wanneer je je voor het eerst in het secundair onderwijs hebt ingeschreven, zullen we onderzoeken of je extra ondersteuning nodig hebt, bv voor taal. Dat onderzoek gebeurt normaal gezien eind september en kan als gevolg hebben dat de klassenraad je een aangepaste begeleiding aanbiedt.

 

3.4 Zorgvisie en leerlingenbegeleiding

De volledige visietekst rond leerlingenbegeleiding kan u terugvinden op Smartschool.

 

3.5   Begeleiding bij je studies

We streven naar mooie studieresultaten voor al onze leerlingen op school. Als je het om een of andere reden moeilijk hebt, willen we je graag helpen.

 

3.5.1   De klassenleraar en coaches

Zij zorgen voor het welzijn van de klas.

De klassenleraar volgt de leerlingen van zijn/haar klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas. De klassenleraren begeleiden hun leerlingen op ontmoetingsdag, sportdag, … De klassenleraren onthalen de leerlingen de eerste schooldag.

De coaches bereiden de klassenraad voor en leiden ze. Ze vullen het leerlingendossier aan en nemen contact met de ouders als dat nodig is. Als er leerlingen een lange periode afwezig zijn zorgen ze ervoor dat de nota’s bijgehouden worden. Bij die leraar kun je, in de loop van het schooljaar, altijd terecht met je vragen, je problemen in verband met je studie of persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten.

Voor vakgebonden moeilijkheden kun je bij je vakleraar terecht.

 

 

 

 

 

3.5.2   De begeleidende klassenraad

Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding.

Om het contact met en de samenwerking tussen de vakleraars te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een ‘begeleidende klassenraad’ samen. Deze bestaat uit alle leraren van wie je les krijgt, de leerlingenbegeleider, de directeur en eventueel een medewerker van het CLB.

Tijdens deze vergadering verstrekt de klassenleraar ruime informatie of toelichting over de studie en houding van elke leerling van zijn/haar klas. Door bespreking zoekt men samen naar passende begeleiding en kan door de klassenraad een begeleidingsplan worden afgesproken.

Soms is doorverwijzing naar het CLB Brugge of een andere instantie noodzakelijk.

Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders via de schoolagenda, Smartschool of per brief op de hoogte gebracht.

In het verslag van deze vergadering wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders opgenomen.

Je hebt het al begrepen: het hoofddoel van deze ‘begeleidende’ klassenraad is je studievorming in de tijd volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

 

3.5.3 Smartschool

Smartschool is een elektronische leeromgeving en communicatieplatform. Elke leerling krijgt een gebruikersnaam en paswoord. Er wordt verwacht dat je dagelijks Smartschool opent. Je kan je schoolagenda raadplegen, leraren kunnen bij hun vak samenvattingen of oefeningen plaatsen …. Via het berichtensysteem kun je een bericht sturen naar het secretariaat, een leraar, de directie of een medeleerling. Je kan ook de resultaten van je toetsen of taken opvolgen (Skore).

Ook de ouders hebben een account op Smartschool en kunnen berichten sturen, de resultaten opvolgen, de schoolagenda raadplegen … Smartschool wordt ook gebruikt om brieven en documenten door te sturen. De ouders krijgen een beknopte handleiding en er zijn ook informatiesessies gepland.

 

3.5.4   De inhaalles, remediërende studie en individuele studiebegeleiding

Indien je voor bepaalde (hoofd)vakken problemen ondervindt, kan de vakleraar beslissen om je naar de inhaalles te sturen. Jij of je ouders kunnen ook vragen om naar een inhaalles te komen. Enkel wie meewerkt in klas wordt toegelaten tot een inhaalles. Voor wiskunde, Nederlands en Frans worden elke week inhaallessen voorzien. Voor de andere vakken enkel op aanvraag. Als blijkt dat je onvoldoende studeert, kan er een remediërende studie of werkstudie volgen. Deze kan doorgaan op dinsdag of donderdag van 16.20 uur tot

17.30 uur. Je ouders worden hiervan verwittigd via je schoolagenda of Smartschool.

Bij tekorten of leerproblemen kan er een individuele studiebegeleiding gestart worden. Dit wordt altijd gecommuniceerd met de ouders en vraagt een engagement van de leerling en de ouders. Die studiebegeleiding kan bijvoorbeeld een geregelde aanwezigheid in de werkstudie inhouden of het werken met een werkschrift ter voorbereiding van toetsen.

 


 

3.5.5  Snelllerenden

Op onze school hebben we oog voor alle leerlingen. We zetten in op ondersteuning van leerlingen met zorgvragen. Daarnaast willen we ons ook focussen op de cognitief sterke leerlingen die uitdaging nodig hebben. Voor deze leerlingen gaan we aan de slag met individuele trajecten. Op die manier hopen we een antwoord te bieden op de zorgvraag van leerlingen en ouders. Tijdens elke klassenraad bespreken we wie kan en mag aansluiten bij dit traject. We houden hierbij rekening met de meldingen van vakleerkrachten en vragen van ouders of leerlingen zelf. Hierna stellen we het traject voor aan de geselecteerde leerlingen en hun ouders. We spreken een moment af waarop de leerling aan de slag gaat met dit traject. We hebben een basismodule die alle leerlingen in dit traject moeten maken. Hierna hebben de leerlingen meer keuzevrijheid. We stelden meerdere modules op over verschillende thema’s waaruit ze op basis van hun interesses kunnen kiezen. Ook kunnen we ingaan op specifieke vragen naar de favoriete onderwerpen van leerlingen. Op geregelde tijdstippen evalueren we de evolutie die de leerling maakt en rapporteren dit aan de klassenraad en ouders. Op elk moment kan beslist worden om het traject ‘on hold’ of stop te zetten. Dit steeds in samenspraak met alle betrokkenen.

De volledige visietekst rond snellerenden kan u terugvinden op Smartschool.

 

3.5.6 Een aangepast lesprogramma

Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad die vraag onderzoeken en een beslissing nemen.

Bij specifieke onderwijsbehoeften

 • Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de directie. Specifieke onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je als gevolg van een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking niet zomaar aan het gewone lesprogramma kan deelnemen. De directie zal je situatie voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van wat hij vaststelt in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig hebt en wat wij als school kunnen organiseren. Het kan gaan om extra hulpmiddelen of om aangepaste doelstellingen, een spreiding van het lesprogramma … We werken hiervoor samen met het CLB.

Bij ziekte of ongeval

 • Als je wegens ziekte of ongeval één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (bv. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren, of het programma van een graad over drie schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren.

Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden

 • Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen:

- wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van
  studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig
  onderwijs.

- wanneer je als ex-OKAN-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken  
  moet wegwerken.

 

3.5.6   De evaluatie 

Wij vinden het heel belangrijk dat je regelmatig leert studeren. Daarom hechten we veel belang aan je ‘dagelijks werk’. Er worden 40% van de punten toegekend aan dagelijks werk, 60% van de punten zijn te verdienen bij de proefwerken.

 

3.5.6.1  Soorten evaluatie

 • Evaluatie van het dagelijks werk

Ze omvat de beoordeling van je oefeningen in klas, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d. Deze evaluatie verstrekt aan de leraar informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en studiehouding.

Overhoringen zorgen ervoor dat de leerlingen de leerstof bijhouden.

De leraar bepaalt het aantal overhoringen en opdrachten. De school zorgt voor een spreiding van de overhoringen en opdrachten.

Door de overhoringen weet de leraar of de leerling alles begrepen heeft. Leerlingen kunnen altijd terecht bij de leraar om extra uitleg te vragen.

Je resultaten worden door de leraar ingebracht in Skore.

Als je zonder geldige reden een taak te laat inlevert, krijg je in Skore een 0 met daarbij de vermelding dat je je taak nog niet ingeleverd hebt. Je kan voor die taak nog steeds punten krijgen, maar nooit het maximum te behalen punten (je verliest 10% per dag dat je te laat inlevert).
Tijdens de laatste vijf lesdagen voor de proefwerken mogen er geen overhoringen meer gegeven worden. De leerlingen kunnen zich dan voorbereiden op de proefwerken.

 

 • Proefwerken

De bedoeling hiervan is na te gaan of je grote delen van de leerstof kunt verwerken. De school zelf bepaalt het aantal proefwerken. De periodes worden in je jaarkalender opgenomen.

De school behoudt het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. De proefwerken gaan door in de voormiddag. In de namiddag ben je vrij om te studeren. Wie het wenst kan ook studie op school volgen.

Als je bepaalde proefwerken niet hebt kunnen afleggen, zal de klassenraad beslissen welke proefwerken je moet inhalen.

Eerste jaar

            Oktober: tussentijdse proef voor Frans, Nederlands en wiskunde.
            (Eind oktober krijgen de leerlingen een rapport mee. De resultaten van de
            ‘tussentijdse proeven’ worden mee verrekend in de punten dagelijks werk.)

            Proefwerken op het einde van elk trimester.

Tweede jaar

            Proefwerken op het einde van elk trimester.

 

Op het einde van elk trimester zijn er klassenraden. Op die dag zijn de leerlingen vrij en kunnen ze thuisblijven. Als u wenst dat uw kind op die dag naar school komt, dan zijn wij verplicht om opvang te voorzien. Indien u opvang wenst, vragen we om ons daar tijdig van te verwittigen per mail (info@middenschoolsint-pieter.be) of via Smartschool.

 

 • Permanente evaluatie

Er zijn geen proefwerken voor volgende vakken: mens en samenleving, lichamelijke opvoeding, beeld, muziek, techniek, moderne talen en wetenschappen, godsdienst en de keuzevakken. Dit betekent dat alle punten naar het dagelijks werk gaan. Zowel de vakinhoud als de vakattitudes worden beoordeeld.

 

 • Evaluatie van schriftelijk taalgebruik

In het kader van het schriftelijk taalbeleid op school hebben we volgende afspraken gemaakt.

            Spelling- en taalfouten worden aangeduid.

            Er wordt, bij de verbetering aandacht besteed aan de taalfouten.

Er mogen geen punten voor spelling- of taalfouten worden afgetrokken in niet taalvakken.

            Specifieke vaktermen moeten altijd (in elk vak) correct geschreven worden.

 

3.5.6.2   Fraude

Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten …

Wanneer je tijdens een gewone taak of toets betrapt wordt op een onregelmatigheid, kan de leraar beslissen om je voor die taak of toets een nul te geven.

Wanneer je tijdens een proef of examen betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dat gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. De klassenraad zal oordelen of we de onregelmatigheid als fraude beschouwen. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders.

 

Het plegen van fraude tijdens een proef of examen kan tot gevolg hebben dat je voor het bewuste proefwerk of werkstuk nul krijgt of dat het bewuste proefwerk of werkstuk nietig wordt verklaard. De nietigverklaring heeft tot gevolg dat je voor dit proefwerk of werkstuk geen cijfer krijgt. Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten.

Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat je reeds een getuigschrift of diploma hebt behaald, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde getuigschriften en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd.

 

3.5.6.3 Meedelen van de resultaten

De resultaten van je toetsen, taken of opdrachten kunnen geraadpleegd worden op Smartschool (Skore).

Regelmatig geven we ook een rapport mee.

De leerlingen krijgen een rapport dagelijks werk mee:

 • voor de herfstvakantie
 • begin december
 • voor de krokusvakantie
 • begin juni

Na elke proefwerkperiode wordt een trimesterrapport meegegeven.

Op het einde van elk trimester wordt een rapport uitgedeeld met vermelding van de resultaten van het dagelijks werk en de proefwerken. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren en bij te sturen.

Op dit rapport worden ook de algemene en specifieke vakattitudes (medewerking, beleefdheid, orde …) beoordeeld.

Elk rapport laat je ondertekenen door één van je ouders. Je bezorgt het tijdens het eerstvolgend klasmoment terug aan je klasleraar.

Jij en je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij de toetsen en proeven die je hebt afgelegd. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

We vinden het belangrijk dat we feedback kunnen geven bij je resultaten. Daarom is er steeds een persoonlijk gesprek met je klasleraar om je rapport te bespreken.

 

3.6   De deliberatie

 

3.6.1   De delibererende klassenraad

De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde.

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad.

Op het einde van het schooljaar beslist de delibererende klassenraad volledig autonoom:

 • of je al dan niet geslaagd bent;
 • welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.

De delibererende klassenraad steunt zich daarbij op:

 • de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
 • beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
 • de mogelijkheden voor je verdere studies.

De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim.

De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan. 

 

3.6.2   Mogelijke beslissingen

De delibererende klassenraad spreekt zich, op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar, op de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar. Er is een verschil tussen het 1ste jaar van de eerste graad en het 2de jaar van de eerste graad.

In het 1ste leerjaar van de eerste graad:

 • als je geslaagd bent, krijg je er een oriënteringsattest A waarin de klassenraad je
 • ofwel zonder beperkingen toelaat tot het volgende leerjaar;
 • ofwel toelaat tot het volgende leerjaar, maar
  • niet naar om het even welke basisoptie of pakket en/of
  • je in het 2de leerjaar verplicht om je tekorten bij te werken (remediëring).

De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

 • als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

 

Vanaf het 2de leerjaar van de eerste graad:

 • als je geslaagd bent, krijg je
 • een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar;
 • een oriënteringsattest B: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben en bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.
 • als je niet geslaagd bent, krijg je een oriënteringsattest C. Je kan dan niet overgaan naar een volgend leerjaar. De delibererende klassenraad bezorgt je samen met je rapport de belangrijkste redenen voor die beslissing.

 

Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert.

Overweeg je om je leerjaar over te zitten?

1e jaar van de 1e graad:

Behaalde je een oriënteringsattest A met een clausulering voor minstens de helft van de basisopties van het 2e jaar van de 1e graad, dan kan dit. Indien je een clausulering voor minder dan de helft van de basisopties kreeg, dan moet je overgaan naar het 2e jaar van de 1e graad, rekening houdend met de afsluiting van de vermelde richtingen.

2e jaar van de 1e graad:

Behaalde je een oriënteringsattest B met een clausulering voor 3 onderwijsvormen of 2 finaliteiten, dan kan je je leerjaar overzitten indien je dit wenst.

Behaalde je een oriënteringsattest B met een clausulering voor minder dan 3 onderwijsvormen of 2 finaliteiten, dan kan je je leerjaar enkel overzitten als de delibererende klassenraad een gunstig advies tot overzitten geeft. Bij een ongunstig advies tot overzitten moet je overgaan naar het 1e jaar van de 2e graad, rekening houdend met de afsluiting van de vermelde onderwijsvormen of finaliteiten.

 

Op het einde van de eerste graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: een getuigschrift van de eerste graad.

In een beperkt aantal gevallen kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad eind juni over onvoldoende gegevens beschikt om te kunnen beslissen of je geslaagd bent. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen in de loop van de zomervakantie om zo de nodige gegevens te verzamelen. Ten laatste op de eerste lesdag van het volgende schooljaar zal de klassenraad een beslissing nemen. 

In uitzonderlijke gevallen kan de delibererende klassenraad op het einde van het 1ste leerjaar van een graad beslissen dat je ondanks enkele tekorten toch al mag starten in dat 2de leerjaar. Je moet dan wel in de loop van dat 2de leerjaar die tekorten wegwerken. De school zal je hierbij ondersteunen. Op het einde van het 1ste leerjaar krijg je dan geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Tegen dat attest kan je niet in beroep gaan.

Uitzonderlijke gevallen zijn:

 • wanneer je door ziekte of ongeval een groot deel van de leerstof hebt gemist;
 • wanneer je van studierichting bent veranderd;
 • wanneer je als ex-OKAN-leerling een grote inhaalbeweging moet maken voor één of meer vakken.

Als je in de loop van het 2de leerjaar van school of van studierichting zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met die beslissing, geldt dezelfde procedure als bij een oriënteringsattest op het einde van het schooljaar.

De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven.

 

3.6.3   Advies

Een geschreven advies kan door de delibererende klassenraad zowel bij een attest A, B als C worden geformuleerd en schriftelijk via je rapport of een brief aan je ouders worden meegedeeld.

Dit advies kan o.a. bestaan uit:

 • concrete suggesties over je studie- en werkmethode of raad om tekorten of zwakke punten weg te werken, al dan niet ondersteund door een vakantiewerk. Het vakantiewerk wordt ingediend eind augustus. Er volgt ook een mondelinge test over je vakantiewerk. De kwaliteit en de ernst waarmee het werk werd uitgevoerd zijn belangrijk voor het volgende schooljaar.
 • een waarschuwing voor één of meer vakken waar je het volgende schooljaar extra aandacht aan moet schenken. Ondanks één of meer tekorten, neemt de klassenraad toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. De school zal je hierbij helpen. We verwachten dat je een merkbare positieve evolutie doormaakt. Is dat niet het geval, dan houden we daar het volgende schooljaar rekening mee bij de eindbeoordeling.
 • suggesties voor het verder zetten van je studies (bijvoorbeeld het al dan niet overzitten).

 


 

3.6.4   Betwisting van de beslissing van de delibererende klassenraad

De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen door ouders worden aangevochten. Het kan enkel als je niet het meest gunstige studiebewijs hebt gekregen. Mocht dit bij jou toch het geval zijn, dan moeten je ouders de volgende procedure volgen.

 

3.6.4.1 Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de directeur of zijn afgevaardigde. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je ouders moeten dit gesprek uitdrukkelijk aanvragen. Dat kan ten laatste de derde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De datum van de rapportuitdeling vind je terug in de jaarkalender. Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) om een gesprek aan te vragen. Het gesprek aanvragen gebeurt ofwel telefonisch op het nummer 050 82 68 22 (tussen 9 en 17 uur), ofwel schriftelijk bij de directeur. Je ouders krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg vindt ten laatste plaats op de zesde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.

Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kan de school niet meer op die vraag ingaan.

Tijdens dit gesprek maken je ouders hun bezwaren kenbaar. De directeur of zijn afgevaardigde verduidelijkt aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.

We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee mogelijkheden:

 • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen;
 • de directeur of zijn afgevaardigde vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de delibererende klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de directeur ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.

 

3.6.4.2 Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan, dan kunnen je ouders in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur:

Collegestraat 24

8310 Brugge

Die brief versturen ze ten laatste de derde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat:

 • ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de directeur (wanneer de betwiste beslissing werd bevestigd)
 • ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad. (wanneer die na het eerste gesprek opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).

Er is dus een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als de ontvangst.

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. De poststempel geldt als bewijs van datum.

Het beroep bij het schoolbestuur moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • het beroep is per aangetekende brief verstuurd;
 • het beroep is gedateerd en ondertekend.

We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de delibererende klassenraad betwisten.

 

3.6.4.3 Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie ook wie is wie in deel 3). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van je ouders grondig zal onderzoeken.  Ze zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Je ouders kunnen zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

 

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van de mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders melden.

 

Maar hopelijk komt het allemaal zo ver niet en slaag je erin het schooljaar succesvol af te sluiten en zijn jij en je ouders tevreden met je resultaat. Dat succes wensen wij je ook van harte toe!

 

 


 

4  Leefregels, afspraken, orde en tucht
 

4.1   Concrete afspraken en leefregels op school

 

4.1.1   Schoolpoort

De school opent ’s morgens haar deuren om 8.00 uur.  

Nodeloos vroege aanwezigheid aan de schoolpoort is niet gewenst.

Alle leerlingen maken gebruik van de schoolingang ‘Maréchalstraat’.

Als je per fiets naar school komt, stap je af aan de schoolingang. Je mag niet blijven rondhangen rond de fietsenrekken. Je sluit steeds je fiets. Onkosten door schade of diefstal worden niet door de school vergoed.

Nooit verlaat je de school zonder toestemming.

Je neemt steeds de kortste weg naar school en naar huis.

Van iedere leerling wordt verwacht dat hij/zij zich ook buiten de schoolpoort gepast en correct gedraagt. Wie de naam van de school wegens onbehoorlijk gedrag in opspraak brengt, zal zich hiervoor moeten verantwoorden.

’s Morgens, ’s middags en ’s avonds is het om veiligheidsredenen verboden om zich in groepen langs de weg op te houden. Het kan alleen maar voor problemen zorgen en je kunt hierover door elke leraar of opvoeder aangesproken worden.

Als je te laat komt, moet je je met je agenda aanmelden bij het onthaal. Wie drie keer per trimester zonder gegronde reden te laat komt op school, komt de daaropvolgende week elke dag tegen 8.00 uur. naar school. Je ouders worden hierover ingelicht via de schoolagenda.

Als dit niet lukt dan krijg je een ordemaatregel (strafstudie).

 

4.1.2   Speelplaats

Alle leerlingen zijn voor het begin van de lessen en tijdens de speeltijden op de speelplaats.

Niemand verlaat de speelplaats zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opvoeder die toezicht houdt.

Bij regenweer en mits uitdrukkelijke toelating van de dienstdoende opvoeder kunnen de leerlingen schuilen in de rotonde.

Ook tijdens de speeltijden wordt van de leerlingen een voorname houding verwacht.

Tegen de muur hangen, op de grond of op een vensterbank zitten … zijn weinig stijlvolle houdingen; ze zijn dan ook verboden.

De speelplaats moet net zijn. Elke vorm van afval wordt in de vuilnisbak gegooid. We sorteren ons afval: er zijn speciale afvalemmers voor restafval en PMD.

De leerlingen spelen alleen met ballen die door de school worden ter beschikking gesteld.

Je hindert je medeleerlingen niet tijdens het spel.

Bij het belsignaal gaan de leerlingen onmiddellijk op de daartoe voorziene plaats rustig in de rij staan. Bij het binnengaan van het gebouw wordt er niet meer gepraat. Hoofddeksels worden in het gebouw niet toegelaten.

 

4.1.3   Klas

Je hangt je jas aan de kapstok. Je laat in de gang of in de rotonde geen gerei rondslingeren.

Je komt de klas in stilte binnen en je blijft staan tot de toelating gegeven wordt om te gaan zitten.

We verwachten dat je in de klas elke les aandachtig volgt en hierbij de richtlijnen van je leerkrachten volgt.

De klaslokalen zijn alleen tijdens de lesuren toegankelijk.

Je gaat nooit een klaslokaal binnen zonder te kloppen.

Verplaatsingen naar andere lokalen gebeuren rustig en zo vlug mogelijk.

Tussen twee lestijden in staat de deur open zolang er geen leerkracht aanwezig is.

De hele klas is verantwoordelijk voor de netheid in het klaslokaal. We sorteren afval: er is een bak voor restafval, PMD en papier en karton voorzien in elke klas.

Het klaslokaal dient altijd net en ordevol te zijn. Boeken en schriften liggen niet op de vensterbank of op de grond. Je bergt je gerei ordelijk op in de kast of in je boekentas.

Elke leerling beschikt bovendien over een individueel afsluitbaar kastje, een ‘lockertje’. Dit kan gebruikt worden om boeken, turnzak, brooddoos, Chromebook … in op te bergen tijdens de speeltijd, over de middag of na de avondstudie. Elke leerling krijgt één sleutel. Het gebruik van de lockertjes is gratis. Er wordt via de eerste schoolrekening een waarborg van

€ 10 aangerekend.

Indien het kastje eind juni onbeschadigd is en de sleutel wordt teruggegeven, zal de waarborg terugbetaald worden.

Alle materiaal dat na schooltijd niet op de afgesproken plaats ligt, wordt door de school in beslag genomen. Om je materiaal terug te krijgen, moet je je met de schoolagenda aanmelden in het secretariaat (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: tussen

16.05 uur en 16.20 uur, op woensdag tussen 12.00 uur en 12.15 uur). Indien je herhaaldelijk niet in orde bent, wordt de straflijn verder gevolgd. Wat op het einde van het schooljaar niet afgehaald werd, wordt aan een goed doel geschonken.

 

4.1.4 Energieverbruik

We vragen om zuinig om te gaan met energie. We kunnen hier samen aan werken door:

 • lichten uit in de gangen, toiletten en lege klaslokalen;
 • deuren dicht bij koud weer;
 • op het einde van de dag de klascomputer en beamer afsluiten …

 

4.1.5   Avondstudie

Op maandag, dinsdag en donderdag is het mogelijk om avondstudie te volgen. De studie start om 16.20 uur en duurt tot 17.30 uur.

Als de volgende schooldag geen gewone lesdag is, is er geen avondstudie.

Bij het uitzonderlijk wegvallen van de studie (vb. bij mist, gladheid …) wordt dit steeds vermeld in de schoolagenda of via een Smartschool bericht.

De eerste week na de kerst- en paasvakantie is er geen avondstudie. Na de herfst- en krokusvakantie begint de studie op maandag.

Wie niet aanwezig kan zijn, dient daarvoor vooraf een door de ouders ondertekende verantwoording mee te brengen.

 

4.1.6   Eetzaal

Leerlingen die ’s middags niet naar huis of familie gaan, eten op school. Het is mogelijk om een warme maaltijd of eigen boterhammen met soep of drank te nemen. Het gebruik van de eetzaal is gratis. Er is ook gratis water te verkrijgen.

Er wordt geen toelating gegeven om buiten de school te gaan eten. De school neemt geen verantwoordelijkheid op voor leerlingen die de school toch verlaten zonder toestemming.

Wanneer je uitzonderlijk niet op school blijft eten, moet dit schriftelijk gemeld worden aan het secretariaat (wanneer je een warme maaltijd neemt, verwittig je voor 9.00 uur)

Wie zijn boterhammen vergeten heeft, eet een warme maaltijd.

Voornaamheid en beleefdheid zijn ook in de eetzaal erg belangrijk:

 • kom rustig de eetzaal binnen;
 • verspil geen eten;
 • verlaat je plaats niet vooraleer daartoe teken gegeven wordt;
 • wie morst, maakt zelf de tafel, vloer of stoel schoon.

Na elke maaltijd wordt de eetzaal opgeruimd, hiervoor is er elke week een dienstregeling voorzien.

Drank in blikjes of glazen flessen mogen niet meegebracht worden.

 

4.1.7   Kledij

We verwachten dat je je kledij, schoeisel, haartooi, enz. aanpast aan de schoolsituatie. Aangezien er op onze school geen uniform is, kun je op dit vlak vrij creatief zijn. Er moet echter een onderscheid zijn tussen schoolkledij enerzijds en sport- of vakantiekledij anderzijds.
Om discussies te vermijden maken we enkele afspraken:

 • een hoofddeksel in het gebouw kan niet;
 • opvallende sieraden, make-up, opvallend gekleurd haar passen niet op school;
 • zichtbare tatoeages en piercings zijn verboden;
 • je rok, broek of kleedje moet een deftige lengte hebben: net boven de knie kan, een minirok of short kan niet, zelfs niet gecombineerd met een legging;
 • je hemd, polo, T-shirt, kleedje of bloes moet je schouders bedekken, spaghettibandjes zijn niet toegelaten;
 • diepe halsuitsnijdingen, een blote buik of rug passen niet;
 • je ondergoed is niet zichtbaar;
 • je draagt gesloten schoenen, sandalen of laarzen. Slippers en muiltjes zijn niet toegelaten. Neutrale sportieve schoenen kunnen wel.

Bepaalde onvoorspelbare modetrends kunnen wij in dit reglement niet opnemen. Daarom kun je in geval van twijfel bij de leerlingenbegeleider terecht die dan uitmaakt of een bepaalde haartooi, klederdracht of andere versiering in overeenstemming is met de geest van dit reglement.

Indien je kledij niet strookt met de voorschriften kan gevraagd worden om de volgende dag andere kledij aan te trekken. Je ouders zullen steeds op de hoogte gebracht worden.

 

Tijdens de lessen LO dragen de leerlingen sportkledij:

 • voor de jongens: rood voetbalbroekje, wit T-shirt met het logo van de school,
  lage stevige sportschoenen ( geen zwarte zolen) en sportsokken.                  
 • voor de meisjes: rode gymbroek, wit T-shirt met het logo van de school, lage
  stevige sportschoenen (geen zwarte zolen) en sportsokken.

De sportkledij (behalve sportschoenen en sokken) kan op school tijdens de eerste week van het schooljaar worden aangekocht.
Indien je je sportkledij vergeten bent, gebruik je reservekledij van de school.

 

4.1.8  Houding en persoonlijke bezittingen

Een correcte en stijlvolle houding, ook qua taalgebruik, wordt verwacht tegenover directie, leerkrachten, opvoeders en medeleerlingen.

Respecteer andermans bezit en zorg voor je eigen bezit.

Zet je naam op alle schoolbenodigdheden, kledij en sportkledij. Stop je persoonlijke bezittingen in je boekentas of lockertje.

Laat geen geld of waardevolle zaken achter in je boekentas of in de gang.

Leerlingen die gebouwen of meubelen van de school beschadigen, zijn verplicht de schade en/of het uurloon volledig te vergoeden.

Het gebruik van een GSM, smartphone, iPhone … op school is verboden. Deze toestellen breng je mee op eigen verantwoordelijkheid. Je GSM, smartphone, iPhone … steek je gedurende de schooldag in je locker. Overtredingen kunnen leiden tot in beslagname van het toestel.

Roken en alcoholgebruik zijn niet toegelaten. Kauwgom werp je in de vuilnisbak bij het binnenkomen van de school.

Het is verboden om een zakmes … mee te brengen naar school.

Persoonlijke bezittingen kunnen de leerlingen opbergen in hun locker. De directie kan, indien er een vermoeden is van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de locker controleren in het bijzijn van de leerling.
Zoals op alle privédomeinen is het op onze school niet toegestaan (op welke wijze dan ook) beeld- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de privacywet mag je de beeld- of geluidsopnamen waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren of verspreiden tenzij je uitdrukkelijk de toestemming hebt van alle betrokkenen.

 

4.1.9 Gezondheid

Als school willen we, zoals de ouders, werken aan een gezonde levensstijl van onze leerlingen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is gezondheid ‘een toestand van een zo optimaal mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden, waarbij iedereen de kans moet hebben om als mens vaardigheden te ontwikkelen en te gebruiken met een maximaal aantal vrijheidsgraden en mogelijkheden.’
We willen al onze leerlingen de kans bieden om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. We bieden tal van stimulansen aan waarbij ze zowel fysiek als mentaal uitgedaagd worden en kunnen deelnemen aan, al dan niet, vrijwillige activiteiten.

De visietekst over het gezondheidsbeleid is terug te vinden op Smartschool.

4.1.9.1 Eerste hulp

Als je het slachtoffer wordt van een ongeval of als je je onwel voelt, kan je de eerste zorgen krijgen in het secretariaat van de school. De school beschikt ook over enkele personeelsleden die geregeld opleiding volgen om eerste hulp te verstrekken. Als je eerste hulp nodig hebt, laat je dat meteen weten aan één van onze personeelsleden. Zo nodig zal de school de hulp van gespecialiseerde diensten inroepen. De school zal je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.

Als je een beroep doet op eerste hulp, dan wordt dit in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.

Als je tijdens de praktijkvakken het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

 

4.1.9.2 Toezien op het gebruik van geneesmiddelen

Als je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen, kunnen je ouders de school vragen om erop toe te zien dat dit stipt gebeurt. Je ouders bezorgen een document van de behandelende arts waarin vermeld wordt welk geneesmiddel en welke dosis moet toegediend worden. De school zal dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en een personeelslid zal erop toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. De geneesmiddelen worden uitsluitend in het verzorgingslokaal ter beschikking gesteld. Zo nodig zal het toeziend personeelslid je helpen (bijvoorbeeld het indruppelen), maar in geen geval zal het personeelslid andere medische handelingen stellen (bijvoorbeeld een inspuiting), want dit is strikt verboden. Neem je het geneesmiddel om één of andere reden niet, dan worden je ouders hiervan op de hoogte gesteld.

 

4.1.9.3 Je wordt ziek op school

Een zieke leerling hoort thuis te zijn. Als een leerling op school ziek wordt, worden de ouders verwittigd en gevraagd de leerling op te halen. Zolang de school verantwoordelijk blijft voor de leerling, kan een arts geraadpleegd worden bij verontrustende ziektetekens.

De eigen huisarts van de leerling wordt eerst gecontacteerd. Lukt dit niet dan doet de school een beroep op een arts uit de buurt. In noodgevallen kan de hulpdienst opgeroepen worden. Het toedienen van medicijnen valt niet onder ‘eerste hulp’. De school beschikt alleen over paracetamol. Heeft een leerling hoge koorts (38,5° of meer) en kan de leerling niet snel afgehaald worden dan zal de school een arts raadplegen. Op zijn/haar advies kan een koortswerend middel toegediend worden.

Wanneer een leerling regelmatig lichamelijke klachten heeft, bespreekt de school dit met de leerling, ouders en de leerlingenbegeleiding.

 

4.1.9.4 Medische handelingen

De school mag geen medische handelingen stellen. De school zal dan ook niet ingaan op verzoeken tot medische bijstand die buiten de hierboven handelende situaties vallen. In geval van nood zal de school steeds een arts contacteren.

 

4.1.9.5 Preventiebeleid rond drugs, roken en alcohol

Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op je eigen gezondheid en die van anderen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor het drinken van alcoholische dranken, roken en voor het misbruik van genees- en genotsmiddelen.

Op school geldt er een absoluut en permanent rookverbod voor iedereen. Het gebruik van onder meer sigaren, sigaretten, elektronische sigaretten, shisha-pen en heat-stick zijn verboden. Het verbod geldt voor het volledige schooldomein, dus ook op de open plaatsen. Dit rookverbod geldt ook tijdens extra-murosactiviteiten. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er sancties getroffen worden conform het herstel- en sanctioneringbeleid zoals vermeld in het schoolreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons op school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directie.

Sommige genotsmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs - verder kortweg ‘drugs’ genoemd - zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor je gezondheid en die van je medeleerlingen. Op onze school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school terzake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Er is hieromtrent ook een protocol afgesloten met politie.
Als je in moeilijkheden geraakt of dreigt te geraken met drugs, dan zal onze school proberen om je te helpen. Dit neemt echter niet weg dat we conform ons herstel- en sanctioneringsbeleid  sancties kunnen nemen. Dit zal o.m. het geval zijn wanneer je niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je medeleerlingen bij aanzet tot gebruik of drugs verhandelt.

4.1.10   Veiligheid
De school staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de personen die er werken en leven. Zij treft dan ook maatregelen betreffende brandpreventie, -bestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze inspanningen respecteert en dat je je mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen.

In bepaalde lokalen zijn specifieke reglementen van toepassing. Deze reglementen hangen in deze lokalen uit en worden aan de leerlingen toegelicht. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel. Je vindt deze reglementen ook terug op Smartschool.

Als leerlingen betrapt worden op strafbare feiten (vandalisme, diefstal, opzettelijke vernieling …) kan een tuchtprocedure gestart worden die, afhankelijk van de ernst van de feiten, kan leiden tot een definitieve uitsluiting.

 

4.1.10.1 Veiligheid op school

Het is verboden om op de trapleuningen te zitten of om van de trapleuningen af te glijden. Op die manier breng je je eigen veiligheid en die van anderen in gevaar. Het niet naleven zal bestraft worden.

 

Voor sommige vaklokalen is er een specifiek reglement voorzien. Leerlingen moeten dit naleven. De reglementen kan je terugvinden op Smartschool.

 

Voor verplaatsingen met de fiets of te voet tijdens de schooluren, zijn de leerlingen en hun begeleiders verplicht een veiligheidsjasje te dragen.

 

De school treft maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. De te volgen procedure bij brand wordt tijdens een klasmoment toegelicht en is terug te vinden op Smartschool.

 

4.1.11   Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Ten aanzien van pesten beschikt de school over een stappenplan dat met concrete situaties rekening houdt. Wie gepest wordt, kan zich richten tot de klasleraar,

de leerlingenbegeleider, iemand van het ondersteunend personeel of de directeur. Pestende leerlingen moeten weten dat dit door de school niet getolereerd wordt en dat er onmiddellijk zal opgetreden worden. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement toegepast worden. De school verwacht van de leerlingen dat zij pestgedrag signaleren wanneer zij er weet van hebben.

We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn op onze school. Wij aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij iets wat op school is gebeurd, kan je altijd contact opnemen met de klasleraar, de leerlingenbegeleider of de directeur. We zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor privacy van alle betrokkenen.

 

De visietekst over pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag is terug te vinden op Smartschool.

4.1.12   Privacy op school

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen jouw schoolloopbaan heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. Bij sommige aspecten van de leerlingenbegeleiding hebben we jouw uitdrukkelijke toestemming nodig. Meer informatie daarover vind je in deel III punt 4 van het schoolreglement.

Jouw persoonsgegevens verwerken we met het programma Informat. We maken met de softwareleverancier afspraken over het gebruik van die gegevens. De leverancier mag de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

Jouw gegevens worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot jouw gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij jouw begeleiding ( zoals de klassenraad, het CLB). Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dit kan door schriftelijk contact op te nemen met de directie. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van jou of je ouders. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over jouw privacyrechten, dan kan je contact opnemen met de directie.

 

Als je beslist om van school te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van school verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je nieuwe school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook in je nieuwe school een aangepaste studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Zo zijn we bv. verplicht om een kopie van een eventueel gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, aan je nieuwe school te bezorgen. Als je niet wil dat we bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je inschrijving in een andere school laten weten.

 

De school publiceert geregeld beeld- of  geluidsopnames van leerlingen op haar website, in de informatiebrochure … De bedoeling van deze opnames is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn. Bij je inschrijving vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeld- en geluidopnames. Jouw toestemming die we via het inschrijvingsformulier opvragen, blijft in principe voor jouw hele schoolloopbaan gelden. Enkel indien we jouw beeld- of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken. Je kan hiervoor contact opnemen met de directie.

We wijzen erop dat deze privacyregels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen beeld- of geluidsopnames maken.

 

De school kan gebruik maken van bewakingscamera’s om de toegangen tot de school te bewaken. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedere gefilmde mag een gemotiveerde aanvraag indienen om toegang te krijgen tot de beelden.

De school behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers, de boekentas of de rugzak in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

 

Binnen de lessen (lichamelijke opvoeding, spreekvaardigheidsoefeningen in taallessen …) biedt het filmen van leerlingen veel mogelijkheden (evaluatie, feedback …). Hiervoor word je op voorhand verwittigd. We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen het maken van beeldopnames die te maken hebben met de les. Mocht je toch bezwaar hebben, dan kun je dat aan de directie melden. Het filmen gebeurt door de leraar met materiaal van de school. Alle opnames worden op het einde van de les verwijderd.

 

4.1.13 Afspraken over de communicatie via Smartschool en het gebruik van sociale media

Het kunnen omgaan en correct communiceren beschouwen we als één van de basiscompetenties op onze school. We verwachten dat iedereen respectvolle omgangsvormen en passend taalgebruik hanteert. Deze omgangsvormen gelden zowel schriftelijk als gesproken, zowel binnen als buiten de school.
We maken enkele afspraken vanuit een zorg voor het welbevinden van leerlingen en personeel. Zo willen we duidelijkheid scheppen over wat we verwachten. We willen ook duidelijk maken dat er na de werkuren en tijdens het weekend communicatie mag zijn, maar dat er geen verplichting of druk is om deze berichten en meldingen op die momenten te lezen.

 

Aan ouders en leerlingen vragen we om via Smartschool met de school te communiceren. We verwachten van de leerlingen en leraren dat ze Smartschool elke werkdag raadplegen. We verwachten dat er binnen een redelijke termijn (drie werkdagen) een antwoord komt op een bericht. Indien er sneller een antwoord nodig is, kan de school altijd telefonisch gecontacteerd worden.

 

Onze school gelooft in een open en positieve benadering van sociale media. Deze bieden heel wat kansen en mogelijkheden, maar bij ondoordacht gebruik loeren er ook gevaren om de hoek, zowel voor jongeren als voor volwassenen.
Onze school wil de leerlingen, en bij uitbreiding ook het personeel, een mediawijze en kritische houding tegenover deze media bijbrengen.
Het is belangrijk dat er op onze school een goed leer- en leefklimaat heerst en dus zijn er regels nodig die het samenleven in onze gemeenschap mogelijk maken. Voor het gebruik van de sociale media maken we enkele afspraken.

 

Uitgangspunten protocol sociale media:

 • Wij verwachten dat de personeelsleden, leerlingen en ouders op sociale media communiceren over school in het verlengde van de visie van onze school. Hierbij hanteren ze respectvolle omgangsvormen en passend taalgebruik.
 • Het protocol moet de school, haar personeel, leerlingen en ouders beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van sociale media.
 • De gebruikers van sociale media hebben respect voor de school en voor elkaar en houden rekening met de goede naam van de school.
 • Weet en besef dat publicaties op sociale media altijd vindbaar zijn, ook nadat je ze zelf verwijderd hebt.
 • Houd bovendien rekening met volgende zaken:

Als je twijfelt of je iets wel of niet kan posten, plaats het dan niet.

Stel jezelf altijd de vraag of de berichten door iedereen gezien mogen worden.

Signaleer berichten en/of filmpjes waar je twijfels over hebt en ga hierover in                                    overleg met je leraren.

Personeelsleden zullen niet ingaan op vriendschapsverzoeken van leerlingen.

 

4.2   Herstel- en sanctioneringsbeleid

We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van ons herstel- en sanctioneringsbeleid.

 

4.2.1   Begeleidende maatregelen

Wanneer je gedrag de goede werking van de school hindert of in gevaar brengt, kan de school in overleg met jou en je ouders de volgende begeleidende maatregelen bepalen:

 • een gesprek met de klassenleraar, leerlingenbegeleider of directie
 • volgkaart

Na beslissing in een klassenraad kan je een volgkaart opgelegd worden. Hierin worden een aantal bindende gedragsregels vastgelegd. Deze moeten ertoe bijdragen dat je je gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of leerlingen opnieuw mogelijk wordt. Na vier tot zes weken volgt een evaluatie. Je ouders worden hiervan steeds op de hoogte gebracht.

 • Time-out

Time-out is een schoolvervangend programma. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opgevangen wordt in een project om aan jouw gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan met dit schoolvervangend programma.

 

4.2.2  Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid willen we bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen steeds uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Herstelgerichte methodieken kunnen zijn:

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen;
 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep;
 • een bemiddelingsgesprek.

 

4.2.3   Ordemaatregelen

Wanneer je de leefregels van de school schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het schoolbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen. Tijdens een ordemaatregel blijf je op school aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op studiebekrachtiging.

 

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging, een opmerking;
 • een nota in je agenda;
 • strafwerk;
 • de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de directeur.
 • een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één lesdag;
 • een alternatieve ordemaatregel;
 • als je in een korte tijd meerdere nota’s in je agenda krijgt, kan na overleg tussen je klassenleraar en/of leraar en de directeur een strafstudie volgen. Je ouders worden hiervan altijd verwittigd. De strafstudie gaat door op vrijdag van 16.15 uur tot

17.30 uur;

 • tijdelijke inbeslagname van niet-reglementaire voorwerpen (voorbeeld GSM).
 • werkstudie (dinsdag of donderdag van 16.20 uur tot 17.30 uur) voor leerlingen die er niet in slagen hun lessen op tijd in orde te brengen of onvoldoende werken aan een bepaald vak.

 

Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

 

4.2.4   Tuchtmaatregelen

We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van de school in die mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van de school of voor de fysieke of psychische veiligheid van medeleerlingen, personeelsleden of anderen.

Dit zal bv. het geval zijn:

 • als je na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;
 • als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
 • als je het pedagogisch project van de school in gevaar brengt.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één, meer of alle vakken voor maximaal 15 schooldagen;
 • een definitieve uitsluiting uit de school.

 

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of zijn afgevaardigde. Als hij de definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij eerst het advies van de begeleidende klassenraad. Iemand van het CLB zal ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.

 

Hoe verloopt een tuchtprocedure?

 • De directeur of zijn afgevaardigde nodigt jou en je ouders met een aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
 • Voor dat gesprek kunnen jullie op school het tuchtdossier komen inkijken.
 • Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na de verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Een personeelslid van de school of het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
 • Na het gesprek brengt de directeur of zijn afgevaardigde je ouders binnen een termijn van drie dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de brief ook hoe je ouders in beroep kunnen gaan tegen die beslissing.
 • In uitzonderlijke gevallen kan je preventief geschorst worden (zie verder).

 

Enkel tegen een definitieve uitsluiting kunnen je ouders beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

De beroepsprocedure gaat als volgt:

 • Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het schoolbestuur:

Voorzitter vzw Karel de Goede

Collegestraat 24

8310 Assebroek

 • De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je definitieve uitsluiting ontvangen werd. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
  Wanneer de school open is, kunnen je ouders het beroep bij het schoolbestuur ook daar persoonlijk afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het schoolbestuur.
  Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
 • Het beroep bij het schoolbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven       (met bewijs van ontvangst).

- het beroep is gedateerd en ondertekend.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve uitsluiting betwisten.

 • Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen (zie deel 3). In die beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal steeds je ouders uitnodigen voor een gesprek. Die kunnen zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.

Voor de zitting kunnen jullie het tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Die termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens de schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.

De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

 

Andere belangrijke informatie

 • We zorgen ervoor dat je ouders voor het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
 • Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming geven.
 • Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.
 • Als je definitief wordt uitgesloten voor het einde van het schooljaar (31 augustus), blijf je bij ons ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.
 • Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een andere school, kunnen we je administratief uitschrijven.
 • Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

 

Wat is een preventieve schorsing?

Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of op school wordt toegelaten. Dit kan in heel uitzonderlijke situaties in het kader van een tuchtprocedure gebeuren:

 • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
 • wanneer je aanwezigheid op school een gevaar vormt voor jezelf, medeleerlingen of personeelsleden van de school.

De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan tien lesdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve schorsing eenmaal verlengd worden.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan je preventief schorsen. Hij motiveert deze  beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. Een preventieve schorsing uit de school wordt daarnaast ook vooraf afzonderlijk schriftelijk gemotiveerd meegedeeld aan je ouders.

 

Opvang tijdens een tuchtmaatregel.

Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet op school aanwezig moet zijn. Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf vragen om je op school op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen we op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktisch afspraken maken met jou en je ouders.

 

4.3 Klachtenregeling

Wanneer jij of je ouders ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van ons schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen, dan kunnen jullie contact opnemen met de directeur.

 

Samen met je ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen.

 

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor je ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie

t.a.v. de voorzitter van de klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan zes maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. Je ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid: 

- klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure
              (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);

- klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op
         de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;

- klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan
         niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of
         tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;

- klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie
         bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting,  
         een evaluatiebeslissing …).

 

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

 

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect.

De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan je niet in beroep gaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

 


 

Deel 3: Informatie

De bepalingen opgenomen in dit deel zijn meer van informatieve aard. Ze maken strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.

 

1.   Wie is wie?
 

Graag stellen we je de volgende organen en mensen voor die mee instaan voor de organisatie van onze school.

 

1.1   Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is
verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke
voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Ons schoolbestuur is

VZW Karel de Goede, Collegestraat 24, 8310 Assebroek.
 

1.2   Het directieteam

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de school.

 

1.3   Onderwijzend en opvoedend personeel.

De opvoeders staan het directieteam bij in het administratief beheer van de school, houden toezicht en begeleiden ook de leerlingen.

De groep leraren vormen samen het onderwijzend personeel. Naast hun zuivere lesopdracht vervullen sommigen onder hen nog andere taken.

 

De klassenleraar en coaches zorgen voor het welzijn van de klas. Zij kennen het best hun leerlingen en zijn het best geschikt om hen te helpen. Indien nodig kunnen ze hulp krijgen van de leerlingenbegeleider op school. De klassenleraren onthalen de leerlingen de eerste schooldag. De coaches bereiden de klassenraad voor en leiden ze. Ze vullen het leerlingendossier aan en nemen contact met de ouders als dat nodig is. Als er leerlingen een lange periode afwezig zijn zorgen ze ervoor dat de nota’s bijgehouden worden. De klassenleraren begeleiden hun leerlingen op ontmoetingsdag, sportdag, …

 

1.4 De directieraad
De directieraad helpt mee aan het realiseren van het opvoedingsproject van de school in naam van de leraren. Zij adviseren en beslissen over de organisatie en het pedagogisch beleid van de school. Zij dragen voorstellen aan van leraren, leerlingen en ouders. Ook problemen in verband met het dagelijks bestuur van de school komen hier aan bod. Om de twee jaar worden er nieuwe leraren verkozen.

 

1.5 Het LOC
Het LOC (lokaal onderhandelingscomité) bespreekt problemen in verband met personeelsaangelegenheden.

 

1.6 Onderhoudspersoneel

Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat de gebouwen regelmatig schoongemaakt worden.

 

1.7 De interne leerlingbegeleiding

Leerlingen die een probleem hebben of een gesprek wensen komen naar het secretariaat of steken een briefje in de brievenbus aan de deur van het secretariaat. Iemand van de leerlingenbegeleiding volgt dit dan verder op.

 

1.8  De beroepscommissie

De beroepscommissie is bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C. In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing bevestigen of een andere beslissing nemen. De beroepscommissie is ook bevoegd voor  een beroep tegen een definitieve uitsluiting. De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen.

In beide gevallen wordt de beroepscommissie samengesteld door een gelijk aantal externe en interne leden.

 

1.9  Oudervereniging

Samenwerking met de ouders vinden we heel belangrijk. De oudervereniging wil op een opbouwende wijze meewerken aan de opvoeding van al de leerlingen op school en thuis. Een aantal keren per jaar wordt een vergadering georganiseerd waarop alle ouders uitgenodigd worden. Ouders kunnen zelf agendapunten aanbrengen.

 

1.10   Leerlingenraad

Op school wordt een leerlingenraad opgericht. De bedoeling is de leerlingen te laten participeren in de organisatie van het schoolleven zodat het samenleven op school nog aangenamer wordt voor iedereen. Er wordt enkele keren per jaar vergaderd. De leerlingenraad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per klas. Deze klassenverantwoordelijken worden door hun klasgenoten verkozen. Vanuit de leerlingenraad worden 2 vertegenwoordigers voor de schoolraad gekozen. Minstens één leerkracht woont de vergadering bij.

 

1.11   Schoolraad

In dit participatieorgaan krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. Ieder met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van de leerlingen.

 

1.12   CLB – Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.

Onze school, net zoals de andere scholen van de scholengemeenschap, wordt begeleid door

Vrij CLB De Havens,

Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge                     

tel.       050 440 220

e-mail brugge1@clbbrugge.be

website www.clbbrugge.be

 

Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en (assistent-)psycholoog of pedagoog. De namen van de teamleden die instaan voor de begeleiding van de leerlingen van deze school en hun bereikbaarheid worden in je schoolagenda genoteerd. Je vindt de namen ook op www.clbbrugge.be.

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als wij vragen aan het CLB om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij als leerling ouder dan 12 jaar, daarmee instemt. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of jij (vanaf 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.

 

Het CLB legt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan ons CLB. Jij of je ouders hoeven hier niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.

Indien je niet akkoord gaat met het doorgeven van dossier, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, een kopie van het gemotiveerd verslag (indien van toepassing), een verslag en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding  van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van systematische contacten.

Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen de begeleiding van spijbelgedrag en de collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

 

CLB-dossiers worden 10 jaar na het laatste medisch onderzoek of vaccinatie vernietigd.

CLB Brugge heeft een procedure om met een klacht om te gaan.

 

Meer informatie vind je in de CLB-folder die je in de school ontvangt of op de website www.clbbrugge.be en www.vclb-koepel.be.

 

1.13 Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het Ondersteuningsnetwerk Werkingsgebied noord regio West-Vlaanderen.

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over jouw ondersteuning kan je terecht bij de directie.

 

2.   Jaarkalender
 

Deze wordt bij het begin van het schooljaar meegegeven.

 

3.   Administratief dossier van de leerling
 

De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken.

Als nieuwe leerling van het eerste leerjaar, breng je volgende documenten binnen op het secretariaat:

 • het getuigschrift van basisonderwijs (of een kopie).
 • een officieel document zoals een kopie van je identiteitskaart (recto/verso).
 • De BASO fiche (indien aanwezig)

 

Nieuwe leerlingen in een hoger leerjaar, brengen hun documenten binnen in afspraak met de directeur of zijn afgevaardigde. Ook hier volstaat een kopie van de gevraagde documenten.

 

4.   Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt
 

Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, wil onze school je helpen je moeilijkheden te boven te komen. Daarvoor kan je terecht bij leraren en opvoeders met een luisterend oor. Ook de schoolinterne leerlingenbegeleiding is er om je verder te helpen. We vinden het belangrijk dat je weet op basis van welke principes we werken. Als je het moeilijk hebt met onze manier van werken, dan helpen we je bij het zoeken naar begeleiding die bij jou past.

 

4.1   Het gaat over jou!
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd met jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

 

 

 

 

4.2   Geen geheimen

Er zijn twee soorten van geheimhoudingen in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
In je school kan je praten met allerlei personeelsleden zoals leraren, opvoeders en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die je aan hen vertelt, maar kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de leerlingenbegeleiding.

Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij/zij wettelijk verplicht is om je altijd toestemming te vragen voor er iets kan doorverteld worden. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw persoonlijke informatie geheim blijft.

 

4.3   Een dossier

Door een beroep te doen op onze leerlingenbegeleiding, stem je er mee in dat we relevante informatie bijhouden in jouw leerlingendossier. Je begrijpt dat een leerlingenbegeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de leerlingenbegeleiding toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je leerlingendossier.

Als je ons dingen vertelt, zullen we samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je toegang kan vragen tot deze informatie vind je in deel 2 van dit schoolreglement. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over informeren.

 

4.4   Je leraren

Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. Als we dat noodzakelijk vinden, zullen we het steeds met jou bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie die we hen bezorgen.

 

5.   Schoolverzekering

Je neemt steeds de kortste weg van huis naar school en terug. De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen die gebeuren buiten de tijdsduur die normaal nodig is voor het naar school gaan of het naar huis terugkeren. De schoolverzekering dekt wel alle persoonlijke ongevallen tijdens alle activiteiten in schoolverband en onder toezicht van de leraars of opvoeders. Materiële schade wordt door de schoolverzekering niet gedekt. Een ongeval op school of op weg van/naar school moet binnen de 24 uur gemeld worden aan het secretariaat.

 

6.   Vrijwilligerswerk

De vrijwilligerswet legt een aantal verplichtingen op aan de organisaties die vrijwilligers te werk stellen. Bij de organisatie van verschillende activiteiten kan onze school rekenen op de vrijwillige inzet van ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten.   
Onze school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg van en naar de activiteiten. Het verzekeringscontract ‘Veiligheidspolis arbeidsongevallen’ is  afgesloten bij IC verzekeringen bij makelaar AG Insurance onder nummer 97180726. De polis ligt ter inzage in de centrale boekhouding. Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.